Artikel 1: OFFERTES EN ORDERS
Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij schriftelijk, onder opgave van de termijn, anders is overeengekomen.

Artikel 2: LEVERINGSTERMIJN EN WIJZE VAN LEVERING
Leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding daarvan geeft geen recht op schadevergoeding, dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst. Indien met betrekking tot het tijdstip van levering niets is overeengekomen, wordt een leveringstermijn van een maand aangehouden. Voor orders met een factuurwaarde beneden de € 185,00 excl. B.T.W. worden de verzendkosten op de factuur gezet, welke door de vervoersbedrijven aan ons berekend worden. Bij vervoer door onze eigen dienst, betaald u slechts € 9,95 vrachtaandeel per zending. Orders boven € 185,00 worden binnen Nederland franko huis (drempel) geleverd. Orders beneden € 25,00 excl. B.T.W. dienen contant te worden betaald. Kleiverzending geschiedt tegen de kostprijs van de vracht: 100 broden p/srt. wordt franco thuis bezorgd. Verder gelden voor draaischijven, meubilair en werkbanken aparte vrachtregelingen. Bij stijgende kosten kan het bedrag, waarbij levering franco geschiedt, en het vrachtaandeel verhoogd worden, zulks ter beoordeling van Lucas Vakmaterialen.

Artikel 3: RECLAMES
Het aannemen der goederen zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu geldt als bewijs, dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgeleverd. Het door de koper getekende exemplaar van verzendadvies, vrachtbrief, recu of andere vorm van ontvangstbevestiging, geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door de koper compleet en uiterlijk in goede conditie zijn ontvangen, tenzij het tegendeel op de ontvangstbevestiging wordt vermeld. Voor zover reclames niet aanstonds hebben te geschieden, zoals eerder vermeld dienen zij uiterlijk tot 8 dagen na ontvangst van de zending schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 4: KOOPPRIJZEN EN BETALINGEN
De koopprijzen zijn steeds strikt netto, exclusief omzetbelasting. Indien tussen het ogenblik van het plaatsen van de order en de uitvoering daarvan belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, dan wel onze inkoopprijzen wijzigingen ondergaan, is Lucas Vakmaterialen gerechtigd, één en ander door te berekenen aan koper en is deze gehouden de dienovereenkomstig verhoogde prijs te betalen. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen 30 dagen na aflevering. Bij overschrijding van deze termijn komen alle tot inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, geen uitgezonderd, voor rekening van nalatige koper. Reclames of meningsverschillen van welke aard ook, geven koper geen recht tot uitstel van betaling. Bij aflevering in gedeelten geldt één en ander voor elk gedeelte afzonderlijk. Is de koper jegens ons in verzuim met de betaling van enig aan ons verschuldigd factuurbedrag of de tijdige afname van geplaatste orders, dan hebben wij het recht de uitvoering van alle orders op te schorten, totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De koper die in verzuim is met het doen van betalingen, wordt aan ons, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd over het vervallen openstaande bedrag naar de voet van 1 % per maand, waarbij gedeelten van een maand als een gehele maand worden aangerekend, met een minimum van Euro 5,00 excl. B.T.W. per nota.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet leveren door onze leveranciers aan ons en voor gebreken aan het door ons aan koper geleverde, voor zover deze aansprakelijkheid verder gaat dan de aansprakelijkheid van onze leveranciers jegens ons, indien deze voortvloeit uit een geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van onze leveranciers. Overigens is ieder recht van reclame vervallen zodra de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt c.q. aan derden zijn verkocht en overgedragen. Is een reclame jegens ons gegrond, dan zijn wij gerechtigd te onzer keuze opnieuw te leveren met inachtneming van een naleveringstermijn, gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn, dan wel het gedeelte van het factuurbedrag waarop de reclame betrekking heeft te crediteren. Indirecte of verdere schade, komt nooit voor vergoeding in aanmerking en aansprakelijkheid voor zodanige schade wordt niet aanvaard.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tot aan de volledige betaling der goederen, blijven wij daarvan eigenaar. Koper is niet bevoegd voor de betaling der goederen, deze te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan is de koopprijs aanstonds vorderbaar.

Artikel 7: GESCHILLEN
Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter. Op onze transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Disclaimer (Website)
Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website.
Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgeloten.

Artikel 9: Privacy statement (Website)
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of cursussen en/of publikaties) heeft gegeven, worden gebruikt.
Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Lucas Vakmaterialen de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan de direktie van Lucas Vakmaterialen. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Lucas Vakmaterialen gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten (Website)
Lucas Vakmaterialen behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lucas Vakmaterialen, over te nemen, te vermenigvuldigen en/of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Artikel 11: AFWIJKENDE BEDINGINGEN
Bedingingen, afwijkende van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, moeten schriftelijk tussen koper en ons zijn overeengekomen om jegens ons gelding te hebben. Bezigt de koper inkoopcondities, dan erkent de koper door de order te handhaven, dat deze inkoopcondities op de betreffende order niet van toepassing zijn. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17058786